Przejdź do treści

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

W Polsce ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, zwana także „Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków”, została wprowadzona w celu zapewnienia, że wszystkie budynki w kraju są energooszczędne oraz promowania poszanowania energii. Ustawa dotyczy wszystkich budynków, niezależnie od tego, czy są to budynki mieszkalne, handlowe czy przemysłowe. W tym wpisie wyjaśnimy, na czym polega ustawa o charakterystyce energetycznej budynków w Polsce oraz główne punkty ustawy.

Głównym celem ustawy jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Polsce oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ustawa wymaga, aby wszystkie budynki posiadały świadectwo charakterystyki energetycznej (Energy Performance Certificate) oraz aby Certyfikaty były udostępniane potencjalnym nabywcom i najemcom wraz z wyszczególnieniem najważniejszych informacji dotyczący nieruchomości takich jak:

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową,

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną,

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,

– udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,

– jednostkową wielkość emisji CO2.

Ustawa określa również minimalne standardy charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków oraz wymaga, aby wszystkie budynki były kontrolowane pod kątem efektywności energetycznej co 10 lat.

Ustawa wymaga również, aby wszystkie nowe budynki były projektowane i budowane tak, aby spełniały określone normy efektywności energetycznej, a wszystkie istniejące budynki były odnawiane w celu spełnienia tych norm, gdy są sprzedawane lub wynajmowane. Ustawa przewiduje również zachęty finansowe dla właścicieli budynków poprawiających efektywność energetyczną swoich budynków.

Główne punkty ustawy to:

– Wszystkie budynki w Polsce muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej (EPC) i muszą być udostępnione potencjalnym nabywcom i najemcom.

– Ustawa wymaga, aby wszystkie nowe budynki były projektowane i budowane tak, aby spełniały określone normy efektywności energetycznej, a wszystkie istniejące budynki były odnawiane w celu spełnienia tych norm, gdy są sprzedawane lub wynajmowane.

– Ustawa określa minimalne standardy charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków

– Wszystkie budynki muszą być sprawdzane pod kątem efektywności energetycznej co 10 lat.

– Ustawa przewiduje zachęty finansowe dla właścicieli budynków poprawiających efektywność energetyczną swoich budynków.

– Ustawa ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu:

USTAWA

z dnia 7 października 2022 r.

o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy –

Prawo budowlane1)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej

budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Niniejsza ustawa:

1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i

Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki

energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13, Dz. Urz.

UE L 156 z 19.06.2018, str. 75 oraz Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str.

1);

2) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią

energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009,

dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE,

2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE,

1) Niniejsza ustawa:

1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia

19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z

18.06.2010, str. 13, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75 oraz Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018,

str. 1);

2) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11

grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu,

zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009,

dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE,

2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz

uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. UE L 328

z 21.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 85I z 27.03.2019, str. 66, Dz. Urz. UE L 148 z 06.06.2019, str.

37 oraz Dz. Urz. UE L 243 z 09.07.2021, str. 1).

2

dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.

Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 85I z 27.03.2019, str. 66,

Dz. Urz. UE L 148 z 06.06.2019, str. 37 oraz Dz. Urz. UE L 243 z

09.07.2021, str. 1).”;

2) w art. 3:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub najemca w przypadku, o którym mowa w art.

11 ust. 3,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano

w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej,

które przekazano w postaci elektronicznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych

w tym świadectwie, umieszcza się w widocznym miejscu w zajmowanych

budynkach, o których mowa w ust. 2.”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki

energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu

sporządzenie tego świadectwa w postaci:

1) papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze

charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby

uprawnionej lub

2) elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze

charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby

uprawnionej.”;

4) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego

przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które

przekazano w postaci papierowej, albo wydruku świadectwa charakterystyki

energetycznej budynku, które przekazano w postaci elektronicznej, a w przypadku

braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku, o której mowa w ust. 1,

właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze

3

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od

dnia złożenia przez nich wniosku.”;

5) w art. 10:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki

energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru

charakterystyki energetycznej budynków.”,

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”;

6) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której

przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której

przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu

notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu;

2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w

postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki

energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu

umowy najmu.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania

zgodnie z ust. 1 odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego

kopii albo wydruku.”,

d) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

4

„5. W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części

budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy

najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki

energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem

umowy.

6. Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy

świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ust. 1 pkt 1. W przypadku

nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz

poucza podmiot obowiązany do jego przekazania zgodnie z ust. 1 pkt 1 o karze

grzywny za niewykonanie tego obowiązku.”;

7) art. 12 i art. 13 otrzymują brzmienie:

„Art. 12. Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej

przekraczającej 500 m2

, w którym są świadczone usługi dla ludności, umieszcza

w widocznym miejscu w tym budynku kopię świadectwa charakterystyki

energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa

charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej,

z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, o ile dla tego budynku

zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Art. 13. W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało

sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca

tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie podają w

ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu budynku lub jego części

wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i

nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym

zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2,

wyznaczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15.”;

8) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba

wpisana do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1.”;

9) w art. 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, może być wpisana, z

uwzględnieniem art. 34, wyłącznie osoba, która:”;

10) w art. 18:

5

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Po wpisaniu do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, osoba

uprawniona otrzymuje link aktywacyjny na adres poczty elektronicznej

wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, i uzyskuje dostęp do systemu

teleinformatycznego, w którym jest prowadzony centralny rejestr

charakterystyki energetycznej budynków.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie został

wskazany adres poczty elektronicznej, organ informuje osobę wpisaną do

wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, o konieczności wskazania

adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przekazany link aktywacyjny.”;

11) w art. 21 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) gdy na podstawie powziętej informacji stwierdzi, że osoba uprawniona

sporządziła dokument niezgodnie z art. 4 ust. 3 i przekazała go jako

świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu jego sporządzenie.”;

12) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. W przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

ponownej decyzji w sprawie wykreślenia z wykazu, o którym mowa w art. 31 ust.

1 pkt 1, z przyczyny, o której mowa w art. 21 pkt 2 lub 3, nie można ubiegać się o

ponowny wpis do tego wykazu.”;

13) w art. 23:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich

użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu

klimatyzacji, polegającej na:

1) sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem

efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do

potrzeb użytkowych:

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od

20 kW do 100 kW,

b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym

lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

6

c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej

mocy cieplnej większej niż 100 kW,

d) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit.

a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego

systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy

cieplnej większej niż 70 kW;

2) ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:

a) dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy

chłodniczej większej niż 12 kW,

b) połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej

nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

2. Kontrola systemu ogrzewania obejmuje ocenę sprawności tego

systemu i doboru wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku

oraz zdolności systemu ogrzewania do optymalizacji działania.

3. Nie dokonuje się ponownej kontroli w zakresie oceny doboru wielkości

źródła ciepła, w przypadku gdy od czasu przeprowadzenia takiej kontroli nie

dokonano zmian w systemie ogrzewania lub połączonym systemie ogrzewania

i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku.”,

b) dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. Kontrola systemu klimatyzacji obejmuje ocenę sprawności tego

systemu i doboru jego wielkości do wymogów chłodzenia budynku oraz

zdolności systemu klimatyzacji do optymalizacji działania w typowych

warunkach jego użytkowania lub eksploatacji.

5. Nie dokonuje się ponownej kontroli w zakresie oceny doboru wielkości

systemu klimatyzacji, w przypadku gdy od czasu przeprowadzenia takiej

kontroli nie dokonano zmian w systemie klimatyzacji lub połączonym systemie

klimatyzacji i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku.

6. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania oraz systemu

klimatyzacji w budynkach:

1) mieszkalnych wyposażonych w systemy automatyki i sterowania

umożliwiające:

a) stałe monitorowanie elektroniczne dokonujące pomiarów

sprawności systemu ogrzewania, połączonego systemu ogrzewania i

wentylacji, systemu klimatyzacji lub połączonego systemu

7

klimatyzacji i wentylacji i informujące właścicieli lub zarządców

budynków o spadku sprawności tych systemów i potrzebie ich

konserwacji, naprawy lub wymiany oraz

b) skuteczne sterowanie w celu zapewnienia optymalnego

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania

energii;

2) niemieszkalnych wyposażonych w systemy automatyki i sterowania

umożliwiające:

a) stałe monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie i dostosowywanie

zużycia energii oraz

b) analizę porównawczą efektywności energetycznej budynku,

wykrywanie utraty efektywności systemów: ogrzewania, wentylacji,

klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia

wbudowanego, automatyki i sterowania, wytwarzania energii

elektrycznej w budynku, a także informowanie właściciela lub

zarządcy budynku o możliwościach poprawy efektywności

energetycznej, oraz

c) komunikację, a także interoperacyjność z połączonymi systemami, o

których mowa w lit. b;

3) wyposażonych w systemy techniczne, o których mowa w pkt 2 lit. b:

a) objęte umową o poprawę efektywności energetycznej, o której

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności

energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166),

b) obsługiwane przez operatora urządzeń lub sieci, podlegające

monitorowaniu wyników przez tego operatora.”;

14) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, może zostać

wpisana, z uwzględnieniem art. 34, wyłącznie osoba, która posiada:

1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub

2) kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i

zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

8

„6. Po wpisaniu do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, osoba

uprawniona otrzymuje link aktywacyjny na adres poczty elektronicznej

wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2, i uzyskuje dostęp do systemu

teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr

charakterystyki energetycznej budynków.”,

c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. W przypadku gdy we wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie został

wskazany adres poczty elektronicznej, organ informuje osobę wpisaną do

wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, o konieczności wskazania

adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przekazany link aktywacyjny.

8. Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku

dokonuje osoba wpisana do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2.”;

15) w art. 26 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) sporządzenia przez osobę przeprowadzającą kontrolę systemu ogrzewania lub

systemu klimatyzacji dokumentu niezgodnie z art. 28 ust. 2 i przekazania go

zlecającemu przeprowadzenie kontroli jako protokołu z kontroli.”;

16) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. W przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

ponownej decyzji w sprawie wykreślenia z wykazu z przyczyny, o której mowa w

art. 26 pkt 1 lub 5, nie można ubiegać się o ponowny wpis do wykazu, o którym

mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2.”;

17) w art. 28:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba przeprowadzająca kontrolę systemu ogrzewania lub systemu

klimatyzacji przekazuje zlecającemu przeprowadzenie kontroli protokół w

postaci:

1) papierowej, opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze

charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby

przeprowadzającej kontrolę, lub

2) elektronicznej, opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze

charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

osoby przeprowadzającej kontrolę.”,

9

b) uchyla się ust. 4;

18) w art. 29:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) oświadczenie osoby, która sporządziła protokół z kontroli systemu

ogrzewania lub systemu klimatyzacji, że dokument został wygenerowany

z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”;

19) w art. 31 w ust. 3 wyrazy „pkt 1, 2” zastępuje się wyrazami „pkt 1–3”;

20) w art. 32 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, zawiera:

1) numer świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części

budynku;

2) adres budynku lub części budynku;

3) datę wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub

części budynku;

4) termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub

części budynku;

5) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową budynku lub części

budynku;

6) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową budynku lub części

budynku;

7) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną

budynku lub części budynku;

8) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię

końcową;

9) jednostkową wielkość emisji CO2.”;

21) w art. 34 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

10

„5. Po wpisaniu do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 lub 2, osoba

uprawniona otrzymuje link aktywacyjny na adres poczty elektronicznej wskazany

we wniosku, o którym mowa w ust. 1, i uzyskuje dostęp do systemu

teleinformatycznego, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki

energetycznej budynków.

6. W przypadku gdy we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie został wskazany

adres poczty elektronicznej, organ informuje osobę wpisaną do wykazu, o którym

mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 albo 2, o konieczności wskazania adresu poczty

elektronicznej, na który zostanie przekazany link aktywacyjny.”;

22) w art. 35 wyrazy „w systemie teleinformatycznym” zastępuje się wyrazami „w

systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr

charakterystyki energetycznej budynków,”;

23) w art. 36 w ust. 1 wyrazy „systemu teleinformatycznego” zastępuje się wyrazami

„systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony centralny rejestr

charakterystyki energetycznej budynków”;

24) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa opracowuje projekt

długoterminowej strategii renowacji budynków służącej wspieraniu renowacji

krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno

publicznych, jak i prywatnych, zwanej dalej „strategią”.

2. Strategia zawiera w szczególności:

1) przegląd krajowych zasobów budynków;

2) wskazanie opłacalnych sposobów renowacji budynków wraz z oszacowaniem

spodziewanych oszczędności energii oraz innych korzyści w zakresie zdrowia

i bezpieczeństwa ludzi oraz jakości powietrza;

3) wskazanie barier i niedoskonałości rynkowych ograniczających renowację

budynków;

4) określenie polityk i środków wspierających renowację budynków;

5) wskazanie źródeł finansowania renowacji budynków;

6) możliwości wsparcia inteligentnych technologii oraz budynków i społeczności

korzystających z dobrej łączności;

7) wykaz umiejętności i kształcenia w sektorze budownictwa i efektywności

energetycznej;

11

8) rekomendowany scenariusz renowacji zawierający plan działań do 2050 r.

3. Strategię przyjmuje, w drodze uchwały, Rada Ministrów.

4. Strategia stanowi załącznik do zintegrowanego krajowego planu w

dziedzinie energii i klimatu, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie

zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr

715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE,

2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw

Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, z

późn. zm.2)

).

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw

energii niezbędne informacje w zakresie swojej właściwości w celu aktualizacji

zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu oraz sporządzania

sprawozdania z realizacji tego planu.”;

25) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Kto:

1) sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej, nie spełniając wymagań,

o których mowa w art. 17, lub nie będąc wpisanym do wykazu, o którym mowa

w art. 31 ust. 1 pkt 1,

2) sporządza i przekazuje jako świadectwo charakterystyki energetycznej

dokument sporządzony niezgodnie z art. 4 ust. 3,

3) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 1,

4) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lub 3,

5) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1,

6) dokonuje kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nie

spełniając wymagań, o których mowa w art. 24 ust. 1, lub nie będąc wpisanym

do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2,

7) sporządza i przekazuje jako protokół z kontroli systemu ogrzewania lub

systemu klimatyzacji dokument sporządzony niezgodnie z art. 28 ust. 2

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 85I z 27.03.2019, str.

66, Dz. Urz. UE L 148 z 06.06.2019, str. 37 oraz Dz. Urz. UE L 243 z 09.07.2021, str. 1.

12

– podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 pkt

3 lub 5, działając w imieniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 57:

a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci

papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej

przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z

wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29

sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z

2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. …);”,

b) po ust. 1ba dodaje się ust. 1bb w brzmieniu:

„1bb. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy, o której

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, nie

stosuje się.”;

2) w art. 64 w ust. 3 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 497)”.

Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku, jeżeli jest to uzasadnione technicznie

i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.,

wyposaża budynek niemieszkalny z systemem:

1) ogrzewania lub połączonym systemem ogrzewania i wentylacji o sumarycznej

nominalnej mocy cieplnej ponad 290 kW,

2) klimatyzacji lub połączonym systemem klimatyzacji i wentylacji o nominalnej

sumarycznej mocy chłodniczej ponad 290 kW

– w system automatyki i sterowania dla budynków, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt

2 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku możliwości realizacji z:

1) technicznego punktu widzenia – stosuje się na podstawie opinii sporządzonej przez

osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności;

2) ekonomicznego punktu widzenia – stosuje się na podstawie porównania

początkowych kosztów instalacji systemów automatyki i sterowania dla budynków

13

ze spodziewanymi oszczędnościami kosztów energii wynikającymi z instalacji tych

systemów, przy czym okres zwrotu z inwestycji jest nie dłuższy niż 5 lat.

Art. 4. 1. Świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały

sporządzone.

2. Do świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów z kontroli systemu

ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nieprzekazanych przed dniem wejścia w życie

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5. Do ogłoszeń i reklam, o których mowa w art. 13 ustawy zmienianej w art. 1

w brzmieniu dotychczasowym, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy zawarto umowę na rozpowszechnianie, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w

art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 6. Do wniosków o ponowny wpis, o których mowa w art. 22 i art. 27 ustawy

zmienianej w art. 1, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się

przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 7. Kontrolę, o której mowa w art. 23 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, przeprowadza się:

1) w terminie, w jakim zgodnie z art. 23 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu

dotychczasowym kontrola w zakresie, o którym mowa w art. 23 ustawy zmienianej

w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, powinna być przeprowadzona – w

przypadku gdy kontrola, o której mowa w art. 23 ustawy zmienianej w art. 1 w

brzmieniu dotychczasowym, została przeprowadzona przed dniem wejścia w życie

niniejszej ustawy;

2) w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – w przypadku:

a) gdy kontrola, o której mowa w art. 23 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu

dotychczasowym, nie została przeprowadzona przed dniem wejścia w życie

niniejszej ustawy oraz

b) kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 8. Do zawiadomień oraz wniosków, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy

zmienianej w art. 2, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się

przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.

14

Art. 9. Długoterminowa strategia renowacji budynków przyjęta uchwałą Rady

Ministrów w dniu 9 lutego 2022 r. stanowi strategię, o której mowa w art. 39a ustawy

zmienianej w art. 1.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

38 osób

Masz pytania?